Back Save Collapse Next

ዲ ኤል ኤም ኃ/የተ/የግ/ማህበር ለጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ አገልግሎት የሚውሉ 4 ዘመናዊ የሽመና መሣሪያዎችን (Knitting machine) በጨረታ አወዳድሮ የቀረጥ ነፃ መብት ላላቸው ሕጋዊ አካላት መሸጥ ይፈልጋል፡፡

Bids closing date Oct 16, 2019 05:00 PM
Bids opening date መክፈቻ ቀንና ሰዓት አልተገለፀም
Published on 2merkato.com ( መስከረም 20፣ 2012 )
Posted on መስከረም 20፣ 2012

የሽመና መሣሪያ (Knitting machine) ጨረታ 

1.     ድርጅታችን  ኤል ኤም /የተ/የግ/ማህበር ለጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ አገልግሎት የሚውሉ 4 ዘመናዊ የሽመና መሣሪያዎችን (Knitting machine) በጨረታ አወዳድሮ የቀረጥ ነፃ መብት ላላቸው ሕጋዊ አካላት መሸጥ ይፈልጋል፡፡

MPU1. 6 Mayer & CIE (Germany) Knitting machine

S.N

 

Qty

1

 ባለ 18 Guage  With extra cylinder and extra needles

2

2

ባለ 20 Guage  With extra cylinder and extra needles

1

3

ባለ 24 Guage  With extra cylinder and extra needles

1

 

https://www.2merkato.com/images/downloads/DLMPLC.pdf 

  1. ከዚህ በላይ የተመለከተውን የሽመና መሣሪያ (Knitting machine) ለመግዛት የሚፈልግ የጉምሩክ የቀረጥ ነፃ መብት    ያለው ሕጋዊ አካል ቀርቦ ወዳደር ይችላል:: 
  2. መሣሪያዎቹን ድርጅቱ በሚገኝበት ሰአቃቂ ቃሊቲ /ከተማ  ወረዳ 7 የቤት ቁጥር  1424  ቃሊቲ ገብርኤል  ቤተክርስቲያን  ጎን  ባለው  መንገድ 600 ሜትር ገባ ብሎ በርታ ሪል እስቴት አከባቢ ካለው ኮንዶሚኒየም ቤቶች ፊት ለፊት በአካል በመቅረብ ጨረታው ከወጣበት ቀን እስከ ጥቅምት 05/02/2012 ዓ.ም. ቀናት  ውስጥ ድረስ ዘወትር  በሥራ  ሰዓት ከጧቱ 230-ቀኑ 11 00 ሰዓት    ድረስ  መመልከት ይቻላል:: 
  3. የመሸጫ ዋጋ በጨረታ ውድድር ወይም በድርድር ይወሰናል::
  4. ገዢው ያሸነፈበትን ዋጋ በጠቅላላ በአንድ ጊዜ በድርጅቱ የባንክ ሂሳብ ገቢ ማድረግ ይኖርበታል:: 
  5. ዝርዝር የክፍያ ሁኔታና ሌሎች ጉዳዬችን በዝርዝር የሽያጭ ውል የሚወሰኑ ይሆናሉ:: 
  6. ተወዳዳሪዎች የጨረታውን ሰነድ ድርጅቱ ዋና /ቤት 2 ፎቅ ቀርበው በነፃ መውሰድ ይችላሉ:: 
  7. ተወዳዳሪዎች የጨረታውን ነድ ከመስከረም 20 ቀን/2012 . ጀምሮ ባሉ ጊዚያት ሞልተው ለድርጅቱ በማቅረብ ወይም በድርድር ማቅረብ ይችላሉሉ:: 
  8. ድርጅቱ  ጨረታውን  በሙሉ ወይም በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው:: 

ስልክ ቁጥር +251 09-11-20-04-48/09-11-20-08-00 

 

Company Info
Filed Under
Sales, Disposals and Foreclosure Other Sales
Textile, Garment and Leather Textile, Garments and Uniforms