All Tenders

የጋ/ህ/ብ/ክ/መ/ የኑዌር ዞን የአኮቦ ወረዳ ፕሮጀክት ግንባታ ማስገንባት ይፈልጋል
Bid closing date
Login or subscribe
Bid opening date
Login or subscribe
Published on
Login or subscribe
የካፋ ዞን ገዋታ ወረዳ ፍ/ቤት ግንባታ ማስገንባት ይፈልጋል
Bid closing date
Login or subscribe
Bid opening date
Login or subscribe
Published on
Login or subscribe
የቤ/ጉ/ክ/መዝግሥት ገጠር መንገዶች ባለሥልጣን ሎቤዶች መከራየት ይፈልጋል
Bid closing date
Login or subscribe
Bid opening date
Login or subscribe
Published on
Login or subscribe
የጌራ ወረዳ ገ/ኢ/ል/ጽ/ቤት ሃንድ ፓንፕ ማሰራት ይፈልጋል
Bid closing date
Login or subscribe
Bid opening date
Login or subscribe
Published on
Login or subscribe
የጌታ ወረዳ ፋ/ኢ/ል/ጽ/ቤት የተለያዩ እቃዎችን መግዛት ይፈልጋል
Bid closing date
Login or subscribe
Bid opening date
Login or subscribe
Published on
Login or subscribe
የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ፍርድ አፈፃፀም መምሪያ ቤት በሐራጅ መሸጥ ይፈልጋል
Bid closing date
Login or subscribe
Bid opening date
Login or subscribe
Published on
Login or subscribe
የአዲስ አበባ ውሃና ፋሳሽ ባለሥለጣን ከነመዳሪዎችና ባትሪዎችን መግዛት ይፈልጋል
Bid closing date
Login or subscribe
Bid opening date
Login or subscribe
Published on
Login or subscribe
የአማራ ምርጥ ዘር ድርጅት አመታዊ ሂሳቡን ማስመርመር ይፈልጋል
Bid closing date
Login or subscribe
Bid opening date
Login or subscribe
Published on
Login or subscribe
የአርሲ ሮቤ ወረዳ ገ/ኢ/ል/ጽ/ቤት የተለያዩ እቃዎችን መግዛት ይፈልጋል
Bid closing date
Login or subscribe
Bid opening date
Login or subscribe
Published on
Login or subscribe
የቃሊቲ ብረታ ብረት ፋብሪካ የብረታ ብረት ውጤቶችን መሸጥ ይፈልጋል
Bid closing date
Login or subscribe
Bid opening date
Login or subscribe
Published on
Login or subscribe
Invitation for the procurement of construction for rural water supply projects
Bid closing date
Login or subscribe
Bid opening date
Login or subscribe
Published on
Login or subscribe
Invitation for Supply of Centrifugal Water Pumps
Bid closing date
Login or subscribe
Bid opening date
Login or subscribe
Published on
Login or subscribe
Invitation for the procurement of Drilling of Deep Test Wells
Bid closing date
Login or subscribe
Bid opening date
Login or subscribe
Published on
Login or subscribe
የደ/ማ/ከ/አስ/ሴ/መ/ቤት አገልግሎት የሚውል የተለያዩ እቃዎችን መግዛት ይፈልጋል
Bid closing date
Login or subscribe
Bid opening date
Login or subscribe
Published on
Login or subscribe
በሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት ጽ/ቤት የተለያዩ እቃዎችን መግዛት ይፈልጋል
Bid closing date
Login or subscribe
Bid opening date
Login or subscribe
Published on
Login or subscribe